Aanpassing Wet Werk en Zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt aangepast om de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Daarnaast wordt ook de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten.

Het pakket maatregelen dat minister Asscher gepresenteerd heeft om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen, wijzigt dus niet alleen de WWZ die minister Asscher en zijn departement zelf heeft ingevoerd. Ook het wettelijk minimumloon wordt gewijzigd en de gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollers worden uitgesteld. Alle maatregelen zijn al afgestemd met werkgeversorganisaties en vakbonden en worden deels in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) verwerkt.

Alle maatregelen op een rij

Minister Asscher heeft de onderstaande maatregelen aangekondigd:
•Een compensatie voor werkgevers die werknemers een transitievergoeding moeten betalen als ze na twee jaar ziekte uit dienst gaan.
•De mogelijkheid om onder voorwaarden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen in een cao-regeling een voorziening te treffen die een lager bedrag inhoudt dan de transitievergoeding.
•De mogelijkheid om een kortere tussenperiode voor de ketenbepaling vast te leggen in de cao.
•Verzachtende maatregelen voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. De minister heeft de Sociaal Economische Raad (SER) eerder al om advies gevraagd, maar neemt in de tussentijd maatregelen om een aantal problemen op te lossen.
•Een stapsgewijze verlaging van het minimumjeugdloon van 23 naar 21 jaar, waardoor jongere werknemers eerder recht krijgen op een volwaardig loon en een hoger minimumjeugdloon voor jongeren tot 21 jaar.
•Nieuwe regels voor mensen die stukloon verdienen, zoals pakketbezorgers. Zij moeten minimaal het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
Bron: Rendement

Twitter Facebook Linkedin Google+